Pracovná zdravotná služba

Po zmene  zákona  č. 355/2007  Z.z. z roku 2017 boli sprísnené podmienky pre poskytovateľov pracovnej zdravotnej služby, na základe nej, už nemôžu pracovnú zdravotnú službu vykonávať bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici ani bezpečnostno technická služba. Pracovnú zdravotnú službu (PZS) pre kategórie 1. a 2. môže tak vykonávať iba verejený zdravotník a lekár v určených špecializovaných odboroch. Zoznam poskytovateľov činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác je uvedený na stránkach ÚVZSR.SK , naše evidenčné číslo je OPPL/5117/2019.

Každý zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť posúdenie zdravotných rizík na pracovisku a zaradiť zamestnancov do kategórií prác prostredníctvom vlastného odborného zamestnanca alebo dodávateľsky PZS.

Pre kategóriu 1. sa posúdenie rizík vypracúva jednorazovo.

Pre kategóriu 2. sa vykonáva pravideľne 1 krát za 18 mesiacov.

Nová je oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči RÚVZ. Každoročne je tak zamestnávateľ povinný oznámiť stav zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do 2. kategórie k 31.12. a to najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka.

PZS pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie prác, je službou pre zamestnávateľov na základe zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

PZS zamestnávateľom tiež pomáha pri zlepšovaní podmienok práce, napríklad: Spracovanie Prevádzkových poriadkov pre jednotlivé druhy rizikových faktorov. Asistencia pri Uvádzaní novej prevádzky. Tvorba prevádzkových poriadkov pre zdravotnícke zariadenia a prevádzky s epidemiologicky závažnou činnosťou, správna výrobná prax (HACCP).

V prípade otázok týkajúcich sa legislatívy hygieny alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

info@pzsbratislava.sk

0948 62 52 52