Často kladené otázky – FAQ

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie prác, je PZS službou pre zamestnávateľov na základe zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

PZS Bratislava ponúka zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnancov pre zamestnávateľov prevažne v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Samozrejme na požiadanie, pri zohľadnení cestovných nákladov vieme službu PZS kategórie 1. a 2., zabezpečiť kdekoľvek na Slovensku.

PZS zamestnávateľom tiež pomáha pri zlepšovaní podmienok práce, napríklad: Stanovenie pitného režimu a iných opatrení pri záťaži teplom a chladom. Stanovenie harmonogramu práce a odpočinku. Stanovenie frekvencie lekárskych preventívnych prehliadok v súvislosti s prácou. Spracovanie Prevádzkových poriadkov pre jednotlivé druhy rizikových faktorov. Asistencia pri Uvádzaní novej prevádzky. Tvorba prevádzkových poriadkov pre zdravotnícke zariadenia a prevádzky s epidemiologicky závažnou činnosťou, správna výrobná prax (HACCP). A ďalších úradných úkonoch v oblasti hygieny podľa požiadaviek RÚVZ.

 

Je PZS povinná?

 

Na základe novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z.
je povinnosťou každého zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Od roku 2017 však služby PZS nemôže vykonávať bezpečnostný technik ale výlučne verejný zdravotnìk s minimálne dvojročnou praxou ktorý svoju činnosť ohlási ÚVZ SR a po splnení všetkých zákonných povinností je zaradený do zoznamu samostatných poskytovateľov činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác. Evidenčné číslo našej spoločnosti je OPPL/5117/2019

Čo všetko obnáša zebezpečenie pracovnej zdravotnej služby?

Zabezpečenie PZS 1. a 2. kategórie je posúdenie práce, pracovných podmienok zamestnancov, zaradenie prác do kategórií a vypracovanie správy s odporúčaniami pre zamestnávateľa.
Technicky si teda proces vyžaduje návštevu posudzovaného pracoviska pracovníkom PZS, zistenie aktuálneho stavu a vypracovanie písomného dokumentu so zdravotného dohľadu.
Pracovník PZS neukladá sankcie (pokuty) pri nesplnení pracovných podmienok zamestnancov. Jeho úlohou je napomáhať pri zabezpečení vhodných pracovných podmienok zamestnancov a kategorizácia prác. Správa PZS slúži ako doklad o tom, že zamestnávateľ zabezpečuje zákonom stanovené pracovné podmienky pre zamestnancov a z jej záverov dokáže tiež splniť každoročnú oznamovaciu povinnosť voči RÚVZ pre zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác.
Posudková správa síce nenahradzuje hygienickú kontrolu (štátny zdravotný dozor), ktorú vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ale v prípade kontroly, sú závery PZS 1. a 2. kategórie dokladom, že zamestnávateľ má na zreteli pracovné podmienky zamestnancov.

Koľko stojí zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 1. a 2. kategórie a dokumentov požiarnej ochrany?

Cena záleží od veľkosti posudzovaného pracoviska, počtu zamestnancov, druhu rizikových faktorov (chemické látoky, bremiená, hlučnosť atď.).
Presnejšiu cenu PZS a PO teda vieme odhadnúť, až po došpecifikovaní podmienok na pracovisku.
Orientačný odhad ceny nájdete TU

Čo budem potrebovať na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby prvej a druhej kategórie?

-uviesť druh činnosti, miesto prevádzky a počet zamestnancov,
-doklady o budove prevádzky (orientačný plán),
-uvedenie špecifických látok, s akými zamestnanci pracujú a špecifických podmienok, aké si práca vyžaduje (práca na zmeny, vo výškach, bremená,  hluk, prašnosť, práce na vonkajších pracoviskách, záťaž teplom a chladom,…),
-dohodnúť si s pracovníkom PZS termín osobnej návštevy prevádzky,
-zabezpečiť požadované podklady súvisiace s výkonom PZS (podľa vyžiadania),

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Kontaktujte nás na emailovej adrese: info@pzsbratislava.sk