Často kladené otázky – FAQ

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov zaradených do 1. a 2. kategórie prác, je PZS službou pre zamestnávateľov na základe zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

PZS Bratislava ponúka zabezpečenie zdravotného dohľadu zamestnancov pre zamestnávateľov prevažne v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Samozrejme na požiadanie, pri zohľadnení cestovných nákladov vieme službu PZS kategórie 1. a 2., zabezpečiť kdekoľvek na Slovensku.

PZS zamestnávateľom tiež pomáha pri zlepšovaní podmienok práce, napríklad: Stanovenie pitného režimu a iných opatrení pri záťaži teplom a chladom. Stanovenie harmonogramu práce a odpočinku. Stanovenie frekvencie lekárskych preventívnych prehliadok v súvislosti s prácou. Spracovanie Prevádzkových poriadkov pre jednotlivé druhy rizikových faktorov. Asistencia pri Uvádzaní novej prevádzky. A ďalších úradných úkonoch v oblasti hygieny podľa požiadaviek RÚVZ

Je PZS povinná?

Na základe novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z.
je povinnosťou každého zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Od roku 2017 však služby PZS nemôže vykonávať bezpečnostný technik ale výlučne verejný zdravotnìk s minimálne dvojročnou praxou ktorý svoju činnosť ohlási ÚVZ SR a po splnení všetkých zákonných povinností je zaradený do zoznamu samostatných poskytovateľov činností PZS pre 1. a 2. kategóriu prác. Evidenčné číslo našej spoločnosti je OPPL/5117/2019
Pracovná zdravotná služba Bratislava v tomto smere ponúka služby nie len v oblasti pracovnej zdravotnej služby ale aj požiarnej ochrany (OPP).

Čo všetko obnáša zebezpečenie pracovnej zdravotnej služby?

Zabezpečenie PZS 1. a 2. kategórie je posúdenie práce, pracovných podmienok zamestnancov, zaradenie prác do kategórií a vypracovanie správy s odporúčaniami pre zamestnávateľa.
Technicky si teda proces vyžaduje návštevu posudzovaného pracoviska pracovníkom PZS, zistenie aktuálneho stavu a vypracovanie písomného dokumentu so zdravotného dohľadu.
Pracovník PZS neukladá sankcie (pokuty) pri nesplnení pracovných podmienok zamestnancov. Jeho úlohou je napomáhať pri zabezpečení vhodných pracovných podmienok zamestnancov a kategorizácia prác. Správa PZS slúži ako doklad o tom, že zamestnávateľ zabezpečuje zákonom stanovené pracovné podmienky pre zamestnancov a z jej záverov dokáže tiež splniť každoročnú oznamovaciu povinnosť voči RÚVZ pre zamestnancov zaradených do 2. kategórie prác.
Posudková správa síce nenahradzuje hygienickú kontrolu (štátny zdravotný dozor), ktorú vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ale v prípade kontroly, sú závery PZS 1. a 2. kategórie dokladom, že zamestnávateľ má na zreteli pracovné podmienky zamestnancov.

Koľko stojí zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 1. a 2. kategórie a dokumentov požiarnej ochrany?

Cena záleží od veľkosti posudzovaného pracoviska, počtu pracovných pozícií, druhu rizikových faktorov (chemické látoky, bremiená, hlučnosť atď.).
Presnejšiu cenu PZS a OPP vám vieme vyrátať, až po došpecifikovaní podmienok na pracovisku.
Orientačný odhad cien nájdete TU

Čo posudzuje PZS?
PZS posudzuje pracovné podmienky zamestnancov, tak aby boli v súlade so zákonom.

Čo budem potrebovať na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby prvej a druhej kategórie?

-uviesť druh činnosti, miesto prevádzky a počet zamestnancov,
-doklady o budove prevádzky (orientačný plán),
-uvedenie špecifických látok, s akými zamestnanci pracujú a špecifických podmienok, aké si práca vyžaduje (práca na zmeny, vo výškach, bremená,  hluk, prašnosť, práce na vonkajších pracoviskách, záťaž teplom a chladom,…),
-dohodnúť si s pracovníkom PZS termín osobnej návštevy prevádzky,
-zabezpečiť požadované podklady súvisiace s výkonom PZS (podľa vyžiadania),

Ako často je potrebné vypracovať posudok zdravotných rizík PZS?
Pri kategórii 1 (napríklad kancelárske práce) sa posudok PZS vypracováva jednorazovo, pokiaľ nedôjde k zásadnej zmene stavu zamestnancov a spôsobu výkonu práce.
Pri kategórii 2 (napríklad hlučnosť,…) sa posudok vypracováva raz za 18 mesiacov.

Aké odporúčania môže vydať PZS?
Z praxe PZS Bratislava ide najčastejšie o zistené drobné nedostatky, ktoré pracovná zdravotná služba odporučí odstrániť.
Napríklad: lekárnička, tekutiny počas letných mesiacov, ochranné pracovné pomôcky, stav toalety.

Uvaľuje PZS sankcie a pokuty?
Nie.
Pracovná zdravotná služba je skôr poradný orgán (aj keď zo zákona povinný) a neuvaľuje zamestnávateľovi sankcie. Dáva iba odporúčania, ako dodržať a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov na pracovisku.
Pri nedostatočnom zabezpečení podmienok zamestnancov na pracovisku ale zamestnávateľovi môže pokutu uvaliť príslušný kontrolný úrad (napríklad RÚVZ,…), kde výška pokuty je do 20 000,-Eur. Pričom jedna z povinností zamestnávateľa je napríklad aj: mať vypracovaný posudok PZS a OPP.

Ponúka PZS Bratislava služby iba v Bratislave?
Pracovná zdravotná služba Bratislava ponúka svoje služby primárne v Bratislave, Trnave, Nitre a okolí.
Samozrejme na požiadanie vieme zabezpečiť službu aj v iných častiach slovenska, kde ale v cene bude potrebné zohľadniť aj cestovné náklady (spravidla ide o 1-2 cesty) na vypracovanie posudku.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Kontaktujte nás na emailovej adrese: info@pzsbratislava.sk alebo telefonicky: 0948 655252